Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Skin kliniek

Zoals bij elk bedrijf, zijn er algemene voorwaarden van toepassing op alle producten en behandelingen door Skin kliniek. Hieronder vindt u de meest recente versie van onze algemene voorwaarden. Neem vooral contact met ons op als u ergens vragen over heeft.

1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “huidtherapeuten” verstaan alle medewerkers van Skin kliniek. De huidtherapeut zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”). Ook zijn al onze huidtherapeuten werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Onze huidtherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut / Skin kliniek opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Skin kliniek.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Skin kliniek voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Skin kliniek en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Skin kliniek en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Het eerste consult is geheel vrijblijvend. Eventuele consultkosten worden in mindering gebracht indien de cliënt binnen een jaar over gaat tot behandeling.

5.2 Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling welke wordt vastgelegd in de behandelovereenkomst. Evenals het te behandelen gebied.

5.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling of per behandelabonnement.

5.4 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.5 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij / zij op de hoogte is of en in welke mate zijn / haar verzekeraar de behandeling vergoedt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet declareren van facturen bij zijn / haar verzekeraar.

6 Betaling

6.1 De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze vervolgens contact of per pin betaling te voldoen.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Skin kliniek is als dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.

Skin kliniek is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.4 Bij betalingsachterstand is Skin kliniek bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut / Skin kliniek indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut / Skin kliniek instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut / Skin kliniek verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

6.7 Cliënt kan geen aanspraak op restitutie maken.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij / zij uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij Skin kliniek af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is Skin kliniek genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

7.3 Afspraken kunnen persoonlijk, telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Skin kliniek geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Skin kliniek wordt ontvangen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Skin kliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Skin kliniek beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Skin kliniek is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en / of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt, inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 De huidtherapeut(en) bij Skin kliniek kunnen niet voorspellen hoeveel behandelingen een cliënt exact nodig heeft voor een bepaalde behandelindicatie en kan daar ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. De huidtherapeut kan alleen een gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van tijd terugkeert, dan is Skin kliniek daarvoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk.

Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Skin kliniek. Klachten worden binnen Skin kliniek opgevangen en behandeld volgens de klachtenprocedure Skin kliniek.

9.2 De huidtherapeut en de cliënt spannen zich beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich via de NVH wenden tot de klachtenfunctionaris en een geschillenregeling. Beide zijn ondergebracht bij het kwaliteitsregister paramedici.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut / Skin kliniek en de cliënt gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Skin kliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.